Türkiye İhracatçılar Meclisi

Gönderildiği yer: Makaleler | 0

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ, İHRACATÇILAR BİRLİKLERİ VE YENİ BİR TEŞEBBÜS OLAN TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ

Türkiye’de ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan ihracatçıları örgütlendirmek, işbirliğini geliştirmek ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak suretiyle 1993 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi kurulmuştur. Türkiye İhracatçılar Meclisi, kendisine bağlı 13 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile 60 İhracatçı Birliği, ve bunlara kayıtlı yurt genelinde 67.000’i aşkın ihracatçı firmanın çatı kuruluşu olarak Türkiye’de ihracatın en üst özel sektör temsilcisi konumundadır.

5910 sayılı kanuna göre TİM’in görevleri; birliklerin koordinasyonunu sağlamak, ihracatçıların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak, dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak ve ihracatçıları en üst düzeyde temsil etmek üzere, ihracatçı birliklerinin üst kuruluşu olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir. İhracatçılar birliğinin görevleri de TİM’in sorumluluklarına paralel olarak ihracatı arttırmak, ihracatçılar arasında mesleki ahlak ile dayanışmayı sağlamak, üyelerinin menfaatleri çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamaktır.

TİM, Türkiye’de herhangi bir yerde birlik kurmak istediğinde bunu bağlı bulunduğu Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirir, müsteşarlık uygun görmesi durumunda birlik kurma teklifi Ticaret Bakanlığı’nın onayına sunulur. Ticaret Bakanlığı’nın onay vermesi durumunda birlik kurulmuş olur. Kurulan birlik Bakanlığın ilgili tebliği Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra tüzel kişilik kazanır.

Türkiye İhracatçılar BirlikleriÜlkemizde ihracat yapan bütün gerçek ve tüzel kişiler bölgelerinde bulunan ihracatçılar birliklerine üye olmak ve birlik kanunda belirtilen ödemeleri yapmak zorundadırlar. Birliklerden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. İhracatçılar, ihracatçılar birliklerine üye olmaz ve gerekli ödemeleri düzenli yapmazlar ise ihracat işlemleri sırasında Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birlik onayını almaları gerekecektir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçılar Birliklerinin çalışmalarının başarılı sonuçlara ulaşması amacıyla TİM ve Birlikler bünyesinde sektör kurulları ve sektörler konseyi kurulur. Kurulan kurul ve konseyde dış ticaretin ülke menfaatlerine uygun olarak geliştirilmesine yönelik kararlar alınıp uygulanmaktadır. TİM ve Birliğin çalışmalarında büyük öneme sahip olan sektör kurulları ve sektörler konseyi, TİM ve Birlik çatısı altında ayrı olarak kurulmaktadır. Sektör Kurulu, Birliklerin bünyesinde, Sektörler Konseyi, TİM bünyesinde kurulmaktadır.

TİM, 2023 ihracat stratejisi hedeflerini gerçekleştirebilmek, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla ihracatçılar birliklerini kurmanın yanında Türkiye Ticaret Merkezleri projesi ile TİM A.Ş. bünyesinde yurt dışında belirli noktalara ticaret merkezleri açmaktadır. Türkiye Ticaret Merkezleri projesi 2017 yılı içersinde ilk kez hayata geçirilmiştir. Bu noktada Türkiye Ticaret Merkezleri projesi ülkemiz adına hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşma noktasında önemli bir misyon edinmektedir.

Türkiye Ticaret Merkezleri, İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinden gelen talepler doğrultusunda mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran, içersinde yer alan firmalara hukuki, mali ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu merkezlerdir. Proje kapsamında, Türkiye Ticaret Merkezleri’nin kira, istihdam, dekorasyon/kurulum ve tanıtım harcamaları desteklenmektedir. Destek oranı, Ticaret Bakanlığımızca belirlenen Hedef ve Öncelikli ülkelerde %75, diğer ülkelerde %60 oranındadır. Destek süresi 5 yıl olup üstün performans gösteren Türkiye Ticaret Merkezlerine ilave 5 yıl destek verilebilecektir.

Türkiye Ticaret Merkezleri bu destek mekanizması ile yurtdışında tek başına birim açma imkanı olmayan şirketlerimize sunulan ofis/depo/showroom alanlarıyla şirketlerimizin yurtdışı pazarlara girişine yardımcı olacak bürokrasi, yüksek maliyetler, güvenlik sorunları vb. nedenlerle pazara girişin zor olduğu noktalara ulaşma imkanı sağlayan bir inkübasyon görevi görmektedir. Böylelikle bilhassa yurtdışı pazarlara açılmakta zorluk çeken orta ve küçük ölçekli firmaların da uluslararası pazarlara erişimi kolaylaşmaktadır.

timTİM Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş (TİM A.Ş), TİM bünyesinde Ticaret Bakanlığı onayı ile 2010/6 sayılı tebliğin yürütülmesi amacı ile kurulmuş olan, yurtdışında ülkemizi doğru şekilde temsil ederek “Türkiye” markası oluşumuna destek olacak Türkiye Ticaret Merkezlerinin oluşturulması vizyonunu gerçekleştirecek bir anonim şirkettir.

TİM A.Ş.’nin görevi, “Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi” kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile “Türkiye Ticaret Merkezleri”’ne ilişkin giderlerin bir kısmının “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu”’ndan gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile “Türkiye Ticaret Merkezleri”’ne ilişkin giderlerin bir kısmının “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun”’ndan (DFİF) karşılanması işlemlerinin tüm aşamalarda uygulama ve yönetimini sağlamaktır.

TİM A.Ş. yurtdışında şirket kurmak, bu şirketler aracılığı ile uygun lokasyonlarda kiralama/satın alma yöntemleri ile “Türkiye Ticaret Merkezleri” kurmak, bu merkezlerin işletim ve lojistik yönetimini gerçekleştirmek, istihdam, tanıtım, proje ve destek aşamalarını takip etmek ve “Türkiye Ticaret Merkezleri” için devlet destek işlemlerinin başvuru sürecini ve bu sürecin sonuçlandırılmasını tanımlamakla yükümlüdür.

MUTLU YILDIRIM

YMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

ORİON BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

İletişim: 0242 244 88 00

Mail: oriondenetim@hotmail.com

Yorumlar kapalıdır.